Школски календар

На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон, 10/19 и 6/20.), члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16, 29/17 и 24/2019), покрајински секретар д о н о с и:

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА

ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Члан 1.
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2020/2021. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.
Члан 2.
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње 1. септембра 2020. године, а завршава се 23. децембра 2020.
године. Прво полугодиште има 81 наставни дан.
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године и завршава се:
 • 04. јуна 2021. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и
 • 18. јуна 2021. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.
Члан 3.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних недеља, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање  у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2020/2021. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 41, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39 наставних дана за ученике осмог разреда, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Члан 4.
Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање  у броју до 5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Члан 5.
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:
 • у наставни дан обележава дан школе, или
 • у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности
 • у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или
 • је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Члан 6.
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње 24. децембра 2020. године, а завршава се 15. јануара 2021. године.
Пролећни распуст се састоји из два дела. Први део пролећног распуста почиње 02. априла 2021. године, а завршава се 05. априла 2021. године. Други део пролећног распуста почиње 30. априла 2021. године и завршава се 07. маја 2021. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2021. године, а завршава се 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита,  а завршава се 31. августа 2021. године.
Члан 7.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Члан 8.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
 • 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни дан
 • 8. новембар  - Дан просветних радника 
 • 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан
 • 27. јануар - Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан
 • 15. фебруар  - Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2021.
године, као нерадни дани
 • 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, као радни  и наставни дан
 • 1. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2021. године, као нерадни дани -          9. мај - Дан победе као радни и наставни дан.
 • 28. јун – Видовдан –спомен на Косовску битку
Члан 9.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:
-Православни верници - на први дан крсне славе;
-Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника;
-Припадници Исламске заједнице – 13. маја 2021. године, први дан Рамазанског бајрама и 20. јула 2021. године, први дан Курбан-бајрама.
-Припадници Јеврејске заједнице – 28. марта, први дан Пасху или Песах и 28. септембара 2020. године, на први дан Јом Кипура.
Члан 10.
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:
 • за мађарску националну заједницу:
*15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
*20. август - Дан Светог Стевана и
*23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
 • за бошњачку националну заједницу:
*11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
*први дан Рамазанског бајрама
*први дан Курбанског бајрама и *20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.
 • за буњевачку националну заједницу:
*2. фебруар - Дан великог прела
*23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
*15. август - Дан Дужијанце и
*25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена
 • за  хрватску националну заједницу:
*19. март - благдан Светог Јосипа,
*19. јун  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића,
*16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
*15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа.
 • за румунску националну заједницу:
*15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа,
*4. септембар - празник Велике госпојине,
*1. децембар - Национални празник Румуније и *7. децембар - Дан националног савета.
 • за русинску националну заједницу: *17. јануар - Дан Русина.
 • за украјинску националну заједницу:
*17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и *14. октобар - Дан украјинских хероја.
 • за македонску националну заједницу:
*2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака,
*8. септембар - Дан државности Републике Македоније,
*11. октобар - Дан борца и
*16. децембар – Дан Националног савета.
 • за немачку националну заједницу:
*15. децембар - Дан оснивања националног савета.
 • за ромску националну заједницу: *14. јануар-Василица,
*3. петак у марту – Бибија,
*8. април - Међународни дан Рома и *6. мај-Ђурђевдан.
 • за бугарску  националну заједницу:
*3. март –Дан ослобођења од турског ропства, *24. мај – Дан Кирила и Методија и *1. новембар – Дан народних будитеља.
 • за чешку  националну заједницу:
*4. фебруар – Дан чешке књижевности,
*28. март – Дан образовања,
*16. мај – Дан националног савета, *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и *4. октобар – Дан чешког језика.
-за словачку националну заједницу
* први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.
Члан 11.
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.
Члан 12.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 26.03.2021. године и у суботу, 27.03.2021. године, а завршни испит у понедељак, 21.06.2021. године, уторак, 22.06.2021. године и среду, 23.06.2021. године.
Члан 13.
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 12. или 19. септембра 2020. године, у првом полугодишту и субота 15. или  22. маја 2021. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:
 • одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове,
 • одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
 • обилазак етно кућа, историјских налазишта,
 • одлазак у национални парк, природне резервате,
 • организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
 • активности у локалној заједници,
 • спортски сусрети,
 • сусрети школа,
 • организован одлазак на едукативне и креативне радионице, - организовање мини истраживачких пројеката, - забавна међуодељењска дружења.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  ученика међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставном дану, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је посета организована. 
Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, којa ће бити одржанa у периоду од понедељка, 17. маја 2021. године до  недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа  и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа,  за школску 2020/21. годину.
За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.
Члан 14.
У четвртак 01. октобар 2020. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.
У уторак 03. новембра 2020. године настава се изводи према распореду часова за петак.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/10 – др. закон), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
Број: 128-610-1/2020-01
У Новом Саду, 26.05.2020. године                                         ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
                                                                                                  Nyilas Mihály  (Михаљ ЊилашПројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај