Пробни, Завршни испит и упис у средње школе

Моја средња школа - званични сајт МП за све уписне активности.

Презентација за родитељски састанак.

ПРВИ корак за родитеље - до 29. децембра 2023. године, на МСШ порталу или у писаној форми (Образац 42) у школи, изабрати предмет који ће дете/ ученик полагати у оквиру ТРЕЋЕГ теста на завршном испиту.
Према Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању, рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова оствареним током школовања (максимално 60) и бодова стеченим на Завршном испиту (максимално 40).

Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин:

            еВежбаоница - проверите своје знање из матерњег језика и математике кроз интерактивни тест на истоименом порталу.


Бодови са такмичења - додатни бодови:

Резултати постигнути на такмичењима ученика у основној школи вреднују се тако што се кандидату, који је у осмом разреду основне школе освојио једну од прве три награде на такмичењима из предмета, који су саставни део Завршног испита, на следећи начин:

1) међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

– прва награда – дванаест (12) бодова;

– друга награда – десет (10) бодова;

– трећа награда – осам (8) бодова;

2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

– прва награда – шест (6) бодова;

– друга награда – четири (4) бода;

– трећа награда – два (2) бода.

КАЛЕНДАР УПИСНИХ АКТИВНОСТИ.
 

ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу (2024.)ЗАВРШНИ ИСПИТ
 

Завршни испит траје три дана (120 минута по тесту):

  • Први дан – српски језик 17.06.2024. године од 09,00 до 11,00 часова (максимално 14 бодова);

  • Други дан – математика 18.06.2024. године од 09,00 до 11,00 часова (максимално 14 бодова);

  • Трећи дан – изабрани предмет 19.06.2024. године од 09,00 до 11,00 часова (задаци из биологије/ физике/ хемије/ историје/  географије) (максимално 12 бодова).


Тестови садрже по 20 питања, тако да за српски језик и математику носе максимално по 14 бодова (тачни одговори се помноже коефицијентом 0,7), а изабрани предмет највише 12 бодова (тачни одговори се помноже коефицијентом 0,6).


Ученик стиче право на упис у гимназије и стручне школе у четворогодишњем трајању уколико је остварио укупно 50 бодова (бодови са школовања + бодови са Завршног испита).

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ - значење и могућности.

Образовни профили и смерови средњих школа у Вршцу и Алибунару и минимални број бодова за упис у протеклим годинама.

Процедура уписа у средње школе

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, моћи ће да изврши увид у сва ТРИ ТЕСТА СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  електронским путем помоћу корисничког имена и лозинке.
Корисничко име је Идентификациони број ученика, а лозинка је јединствена и уписана је на омотници сваког теста – Примерак за ученика.


После утврђивања укупног броја бодова, бодова остварених на пријемном испиту, бодова остварених на такмичењима и бодова додатих за упис у школу под повољнијим условима, кандидат за упис у школу, његов родитељ односно други законски заступник, има право да на два начина изрази највише 20 опредељења за даље школовање, и то:
1) на порталу, електронским путем;
2) у матичној основној школи, писменим путем.
Изражавање опредељења за даље школовање електронским путем може да користи родитељ, односно други законски заступник кандидата који има ауторизовани електронски приступ порталу (у даљем тексту: ауторизовани корисник).
Ауторизовани електронски приступ обезбеђује се преко приступних параметара које је основна школа, која води књигу евиденције о образовно-васпитном раду у електронском облику, доставила родитељу, односно другом законском заступнику, на адресу електронске поште коју је навео у захтеву.
Захтев обавезно садржи податак о јединственом матичном броју кандидата и родитеља, односно другог законског заступника.
Опредељење за даље школовање садржи, према листи објављеној на порталу и у Конкурсу за упис у средњу школу:
1) десетоцифрену шифру кандидата;
2) име и презиме кандидата;
3) име родитеља, односно другог законског заступника;
4) назив и место основне школе у којој је кандидат стекао основно образовање и васпитање;
5) шифру и назив смера гимназије, односно образовног профила, за свако од опредељења за даље школовање;
6) назив школе и место у коме се налази школа, за свако од опредељења за даље школовање;
7) језик на коме кандидат жели да стиче средње образовање и васпитање.
 
На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова остварених по свим основама, врши се распоређивање кандидата по школама према типу школе, смеровима гимназије, односно образовним профилима.
Кандидат, његов родитељ односно други законски заступник, може да изврши увид где је распоређен на два начина, у складу са законом, и то:
1) на порталу;
2) у матичној основној школи.
Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим школама.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:
1) носилац Дипломе "Вук Караџић";
2) освојио већи број бодова на такмичењима;
3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.
Када кандидат, његов родитељ односно други законски заступник, изврши увид у распоређивање, може да поднесе пријаву за упис у школу на два начина, и то:
1) на порталу, као ауторизовани корисник, електронским путем;
2) у школи, писменим путем.
Пријава за упис садржи податке о:
1) кандидату (име и презиме, десетоцифрену шифру и јединствени матични број);
2) називу и месту основне школе у којој је кандидат стекао основно образовање и васпитање;
3) називу смера гимназије, односно образовног профила на који је кандидат распоређен;
4) називу и месту школе у коју је кандидат распоређен;
5) језику на коме кандидат стиче средње образовање и васпитање;
6) страном језику, односно страним језицима које кандидат наставља да учи у средњем образовању и васпитању;
7) изборном програму, односно изборним програмима за које се определио кандидат;
8) обавезном изборном предмету за који се определио кандидат (верска настава, односно грађанско васпитање);
9) потреби кандидата за смештајем у дому ученика;
10) могућности кандидата за приступ интернету.

 

 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај